Regulamin

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin dotyczy funkcjonowania serwisu aukcyjnego www.auctions.krakusrace.com

2. Każdy użytkownik, który korzysta z portalu, oświadcza tym samym, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

§2 UŻYTKOWNIK www.auctions.krakusrace.com

1. Użytkownikami mogą zostać pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2. Do Rejestracji Konta Użytkownika niezbędne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego poprzez podanie: swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania wraz z nazwą kraju, numeru telefonu kontaktowego, adresu poczty e-mail, nazwy, pod którą osoba rejestrująca zamierza występować w www.auctions.krakusraces.com (login) oraz hasła.

§3 AUKCJE – POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Wszystkie aukcje zaczynają się od ceny minimalnej równej 200 zł.

2. Minimalne stawki kolejnego podbicia na każdej aukcji:

200 zł – 2.000 zł    min. 50 zł

2.001 zł i więcej    min. 100 zł

3. W aukcjach biorą udział głównie gołębie z Międzynarodowego Wspólnego Gołębnika Krakus (dalej MWG Krakus).

4. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikacji otrzymanych od Uczestników MWG Krakus informacji o Gołębiach, które nie prowadzą do zmian ich znaczenia, w celu polepszenia ich zrozumienia, czytelności i atrakcyjności.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do dodawania informacji pozyskanych z własnych źródeł, które związane są z Towarem lub Właścicielem, do opisu Towaru.

6. Właściciel Gołębia jest związany treścią zawartą w opisie Aukcji i może dokonać zmian treści zawartej w opisie Aukcji za pośrednictwem kontaktu z Administratorem.

§4 PRZEBIEG AUKCJI

1. Użytkownik bierze udział w Aukcji poprzez złożenie oferty kupna w licytacji (Aukcje licytacyjne) lub poprzez wybór opcji Kup Teraz (Aukcje z opcją Kup Teraz). W celu dokonania każdej z powyższych czynności należy uzupełnić odpowiedni formularz na stronie Aukcji, następnie zweryfikować jego treść i potwierdzić swój wybór.

2. Z chwilą złożenia oferty kupna w licytacji Licytant zgadza się na przekazanie Sprzedawcy nazwy jego Konta (loginu).

3. Przystępując do Aukcji licytacyjnej, Licytant określa cenę maksymalną Towaru, którą w przypadku wygranej zobowiązuje się zapłacić. System automatycznie ustali jego ofertę na minimalną kwotę pozwalającą przebić oferty pozostałych Licytantów o kwotę postąpienia. Następnie, w reakcji na każdą kolejną ofertę innego Licytanta, system automatycznie wygeneruje ofertę na minimalną kwotę pozwalającą przebić ofertę tego Licytanta o kwotę postąpienia, nie przekraczając jednak ceny maksymalnej. Jeżeli powiększenie o kwotę postąpienia prowadziłoby do przekroczenia ceny maksymalnej – system wygeneruje jako ostatnią ofertę równą cenie maksymalnej. Wysokość kwoty postąpienia zależy każdorazowo od wysokości najwyższej oferowanej w danej chwili ceny, zgodnie z poniższą tabelą:

4. Podczas Aukcji licytacyjnych Licytant może zmieniać wysokość ceny maksymalnej, nie może jednak wskazać kwoty niższej niż najwyższa oferowana w tym momencie przez innego Licytanta.

5. Podczas Aukcji licytacyjnej, jeśli Licytant złoży ofertę w ostatnich 5 minutach trwania Aukcji, to system www.auctions.krakusrace.com automatycznie przedłuży czas trwania tej Aukcji o 5 minut.

6. Zwycięzcą Aukcji licytacyjnej jest Licytant, którego oferta obejmowała najwyższą cenę. Jeżeli kilku Licytantów złożyło oferty z taką samą najwyższą ceną – wygrywa Licytant, który pierwszy przystąpił do licytacji poprzez wskazanie najwyższej ceny.

7. Oferty złożone w licytacji są wiążące dla uczestników Aukcji (Sprzedawcy i Licytantów) do momentu zakończenia Aukcji.

8. Zakończenie Aukcji następuje z upływem czasu, na który była przewidziana. Wcześniejsze zakończenie Aukcji następuje:

a. w Aukcjach z opcją Kup Teraz – po skorzystaniu przez Kupującego z tej opcji,
b. z chwilą zakończenia Aukcji na podstawie decyzji Administratora, o której mowa w §4 punkt.

9. Administrator może w każdym czasie zamknąć Aukcję, zwycięzców Aukcji ustala się wówczas według stanu na chwilę jej zakończenia. Jeżeli podczas Aukcji nastąpiła kradzież lub zniszczenie Towaru, Administrator w drodze wyjątku może zakończyć Aukcję bez ustalania jej wyniku (tj. nie ustala się zwycięzcy Aukcji), po uprzednim odrzuceniu wszystkich złożonych przez Licytantów ofert.

10. Poza ceną ustaloną zgodnie z niniejszym artykułem Sprzedawca może obciążyć Kupującego jedynie kosztami dostawy w rzeczywistej wysokości.

11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie www.auctions.krakusrace.com. Przy tak złożonym systemie informatycznym jak www.auctions.krakusrace.com mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku Administrator stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych.

12. Dokładne informacje o wszystkich przerwach technicznych i awariach są umieszczane jako artykuł z kategorii „Aktualności” na stronie głównej portalu www.krakusrace.com

13. Aby rozwijać serwis oraz minimalizować ryzyko wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. Administrator dba o to, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Użytkowników, w tym celu, w miarę możliwości, planuje je na godziny nocne, a o terminie i przewidywanej długości trwania przerwy informuje Użytkowników z co najmniej kilkugodzinnym wyprzedzeniem. Wpływ przerw technicznych na przebieg Aukcji jest następujący: Aukcje, których termin zakończenia przypada na czas trwania awarii oraz w okresie 60 minut po jej usunięciu, są przedłużane o min. 24 godziny (informacje o przedłużeniu będą umieszczone na stronie internetowej, o której mowa w §4).

14. Za awarię techniczną uważa się sytuację, w której zdecydowana większość lub wszyscy Użytkownicy nie posiadają możliwości korzystania z podstawowych funkcji Aukcje www.auctions.krakusrace.com związanych z organizowaniem Aukcji, w szczególności nie mogą się zalogować, złożyć oferty lub wyszukiwać Aukcji przy pomocy kluczowych metod dostępnych w www.auctions.krakusrace.com. W przypadku wystąpienia awarii technicznej: Aukcje, których termin zakończenia przypada na czas trwania awarii oraz w okresie 60 minut po jej usunięciu, są przedłużane o min. 24 godziny.

§5 ZAWARCIE UMOWY

1. Jeżeli w chwili zakończenia Aukcji licytacyjnej ustalony jest, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Regulaminie, zwycięzca, następuje przybicie poprzez umieszczenie w odpowiednich zakładkach na Kontach Sprzedawcy i Kupującego informacji o jej zakończeniu uzupełnionej o wskazanie zwycięzcy (chwila przybicia). Potwierdzenia o zakończeniu Aukcji wysyłane drogą e-mail (lub opcjonalnie poprzez inne środki komunikacji teleinformatycznej, np. wiadomość SMS) mają charakter wyłącznie informacyjny. Natomiast zakończenie Aukcji ani przybicie nie następują, gdy informacje, o których mowa w zdaniach poprzednich wygenerowane zostaną podczas lub wskutek awarii lub błędu technicznego.

2. Z wyjątkiem przypadków przedstawionych w §5 punkt 3 zawarcie umowy pomiędzy Sprzedawcom a zwycięzcą licytacji następuje z chwilą przybicia, natomiast umowy pomiędzy Sprzedawcom a Kupującym, korzystającym z opcji Kup Teraz, następuje z chwilą potwierdzenia przez Kupującego skorzystania z tej opcji, o czym Sprzedawca jest automatycznie powiadamiany. Po zawarciu umowy dalszy tok postępowania kontrahentów uwarunkowany jest obowiązującymi przepisami prawa.

3. Jeżeli ważność umowy zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych przepisami prawa, np. zawarcie umowy wymaga formy pisemnej bądź innej formy szczególnej, zarówno Kupujący, jak i Sprzedawca, po przybiciu albo po potwierdzeniu przez Kupującego skorzystania z opcji Kup Teraz, może dochodzić zawarcia tej umowy.

4. Bezpośrednio po przybiciu albo po potwierdzeniu przez Kupującego skorzystania z opcji Kup Teraz, Kupujący i Sprzedawca otrzymują informacje przekazane www.auctions.krakusrace.com przez kontrahenta, a obejmujące następujące dane: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail.

5. Opcjonalnie www.auctions.krakusrace.com w ramach informacji, o której mowa w §5 punkt 4 może zamieścić dodatkowe treści będące wiadomościami dla Kupującego i Sprzedawcy, w tym wszystkie dane Kupującego i Sprzedawcy podane w czasie Rejestracji Konta Użytkownika.

6. Sprzedawca i Kupujący zobowiązują się do niezwłocznego podjęcia działań mających na celu zawarcie umowy. Sprzedawca i Kupujący powinni nawiązać kontakt nie później niż w terminie 3 dni kalendarzowych od przybicia albo potwierdzenia przez Kupującego skorzystania z opcji Kup Teraz, w celu finalizacji zawartej pomiędzy nimi umowy.

7. Jeżeli Aukcja nie zakłada własnych zasad dotyczących płatności, to Kupujący w ciągu 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia zakończenia Aukcji, powinien dokonać płatności na rzecz Sprzedawcy w określonej w Aukcji formie. Kwota płatność: a) w przypadku kupna w licytacji (Aukcje licytacyjne) równa się najwyższej złożonej przez Kupującego oferty; b) w przypadku opcji Kup Teraz (Aukcje z opcją Kup Teraz) równa cenie Kup Teraz. Do kwoty płatności może być doliczona dodatkowa kwota, która wiąże się z pokryciem przez Kupującego kosztów transportu oraz opakowania.

8. Sprzedawca zobowiązują się do przestrzegania postanowień Kodeksu Cywilnego, w szczególności zapisów dotyczących rękojmi za wady.

§6 POLITYKA PRYWATNOŚCI I POUFNOŚCI

1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Administrator zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności.

2. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymał od Administratora w związku z korzystaniem z www.auctions.krakusrace.com, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą. Otrzymane od Administratora informacje Użytkownik może wykorzystać wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Aukcji i z realizacją umów zawartych w wyniku Aukcji. W szczególności zabronione jest wykorzystywanie powyżej wskazanych informacji w celach komercyjnych polegających na reklamowaniu w jakiejkolwiek formie działalności Użytkownika prowadzonej poza www.auctions.krakusrace.com.

3. Zakończone Aukcje mogą być publikowane w subdomenie na stronie www.auctions.krakusrace.com. Administrator nie zapewnia, ani nie gwarantuje pełnego i kompleksowego upubliczniania informacji o zakończonych Aukcjach, a informacje publikowane mają jedynie charakter poglądowy.

§7 KONTAKT

1. Użytkownik może kontaktować się z Administratorem w sprawie usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu w formie pisemnej drogą elektroniczną na adres:

grodny@wp.pl i telefonicznie:

+48 600-385-840

+48 882-075-330 english

lub listownie na adres:
Andrzej Grodny, ul. Witosa 92, 32-851 Jadowniki.